Dec 9, 2013 GHS Hazard Phrases: 2.2 Label Elements: 2.2.1 Labeling according to Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]:. Warning. GHS Signal Word: P264: 

4403

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display. EUH-fraser. : EUH210 - Säkerhetsdatablad 

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/  Version: 2.0 | Uppdateringsdatum: 05/09/2019. Enligt EG-förordningar 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) och 2015/830. Sida 1 av 9. Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS].

  1. Finanshuset fredensborg anmeldelse
  2. Oron nasa hals ostersund

Preface Klassificering och märkning enligt CLP Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg, tel: 08-51 94 11 00, e-post: kemi@kemi.se. Planschen kan beställas från CM-gruppen, tel: 08-50 59 33 35, e-post: kemi@cm.se. CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008) innehåller bestämmelser för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter, och omfattar bl.a. explosiva ämnen, blandningar och föremål. Det betyder att explosiva varor måste uppfylla kraven i CLP-förordningen vid utsläppande på marknaden, till exempel försäljning. REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE Enligt 1272/2008/EC (CLP) Datum för utskrift: 13.07.2015 Versionsnummer 1.0 Omarbetad: 13.07.2015 Handelsnamn: Pieri Decobio 320 (Fortsättning från sida 2) 40.1.3 Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella åtgärder krävs.

Introductory Guidance on the CLP Regulation. CLP is Regulation (EC) No 1272/ 2008 on classification, labelling and packaging. (CLP) of substances and 

Page 2. MSDS Sheet: Isopropyl Alcohol, PAT536 . The European regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures was adopted by member states including   Section 2 HAZARDS IDENTIFICATION. 2.1 Classification of the substance or mixture.

Enligt 453/2010 och 1272/2008. (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen). Utfärdat 2015-08-19. Ersätter 

1272 clp pdf

2.1 Klassificering av blandningen. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Skin Corr. 1B; H314.

1272 clp pdf

Version 1.1. SÄKERHETSDATABLAD – Gorilla Grab Adhesive. ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP)  CLP Regulation (EC) No. 1272 / 2008 on the classi˜cation, labelling and packaging of substances and mixtures page 3 metals Pictogram, Code* Class Hazard-Abbreviation of classification (without H set) code* Signal-word Text Warning of danger Category Classification Labelling Unstable explosive Unst. Expl. H200 Unstable explosive substances and mixtures under Titles III and IV of the Regulation (EC) No 1272/20081 (the CLP Regulation or “CLP”).
Library website accessibility

CLP incorporates the United Nations Globally Harmonised En förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP) gäller i EU sedan den 20 janu-ari 2009. Under en övergångsperiod fram till 2015 kommer KemI:s föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7) och den nya förordningen att gälla parallellt.

5 Nov 2019 Drat 15th ATP to CLP | Adaptation to Technical Progress | Regulation 1272/2008 on classification, packaging of substances and mixtures (the CLP Regulation) is to amend Table 3 19_6144_01_e.pdf · 19_6144_00_e.
Högskolan väst

1272 clp pdf


PDF | On Jan 1, 2011, Rosa Draisci published The new European Regulation 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP Regulation): basic features. Preface

Faropiktogram. Varning.


Kognitiv intervju

ACCORDING TO EC-REGULATIONS 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifier Product Name CGT-550 CAS No. 7664-38-2 EC No. 231-633-2 REACH Registration No. Not known.

it is implemented in the EU countries and in Norway, Iceland and Liechtenstein)1. The CLP Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures entered into force on the 20th January 2009 and, following a phased transitional period, applies to all hazardous substances and mixtures placed on the market.