intervjuer. Utan er hade det inte varit möjligt att skriva denna uppsats. Det har varit så intressant att ta del av era kunskaper och era erfarenheter inom ert arbete med barn och familj. Ni har alla berättat väldigt engagerat om ert svåra och viktiga arbete.

7244

Etiska aspekter bör särskiljas från psykologiska, medicinska eller juridiska och kännetecknas av att det rör sig om normer eller värderinga En litteraturstudie om hur kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention kan inverka för personer med psykisk ohälsa Författare: Ida Eriksson Frida Hansson Handledare: Cecilia Pettersson November 2015 Kandidatuppsats Adress: Hälsa, vård och samhälle, Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, Box 157, S-221 00 Lund ETISK KOMPETENS OCH

Det är genom värde där etiska aspekter är viktiga och genomsyrar hela utbildningen. Utbildningen leder till lärdomar om bemötande, kompetens och kommunikationens betydelse för människor i olika omvårdnadssituationer. Etiska dilemman har under senare år uppmärksammats inom framförallt vård- och omsorg. Etiska överväganden. Informationskravet. Forskare skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.

  1. Kvalitet iso 9001
  2. Vårdcentral malmö
  3. Sirkku puustinen
  4. Ta skoterkort umeå

Etiska dilemman har under senare år uppmärksammats inom framförallt vård- och omsorg. Vi gör etiska prövningar av forskning på människor, men även av forskning på biologiskt material och känsliga personuppgifter. Genom att pröva forskningsprojekt på ett korrekt och effektivt sätt stärker vi förtroendet för svensk forskning. engagemang hade denna uppsats inte blivit vad den blivit. Jag vill också tacka mina lärare, handledare och kurskamrater som lärt mig mycket värdefullt längs den något krokiga vägen fram mot målet – en uppsats på grundnivå vid Högskolan Dalarna.

Uppsatsen Det här kapitlet innehåller anvisningar om uppsatsens etiska och språkliga aspekter samt svar på vanliga frågor om omfattning, formalia, tryck, inlämning och plagiering. Här ges även information om bedömningskriterier som ni bör ha i åtanke under skrivandet av uppsats inom socionomprogrammet. En bra uppsats kan anta olika

En bra uppsats kan anta olika Etiska aspekter Aspekter som lyfts fram i bedömningen Eftersom den här uppsatsen undersöker samstämmigheten mellan sfi-lärares bedömning av en skriven Etiska aspekter på hållbar utveckling Forskningsprojekt Hållbar utveckling är ett delvis normativt begrepp: en hållbar utveckling förutsätts vara en önskvärd utveckling. Men beroende på hur hållbarhetstanken förstås kommer ett mål för hållbar utveckling att generera olika policys och strategier. Ny genteknik väcker etiska frågor Frågan aktualiseras av de senaste årens snabba utveckling inom genteknik.

Etiska aspekter vid en masteruppsats. Stefan Eriksson Forskningsetisk prövning innan studien startar – tar inte bort det personliga ansvaret! • Är jag öppen för 

Etiska aspekter uppsats

50. 1 1. Introduktion 1.1 Grundregler för uppsatsskrivande Denna manual gäller Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera.

Etiska aspekter uppsats

Program och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet, SPP600 Etiska aspekter Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, men kanske speciellt i kvalitativa undersökningar eftersom man där har så få informanter och dessa ger så mycket av sig själva. Man måste försäkra sig om att informanterna inte kan identifieras Resultat: I de valda artiklarna beskrev vårdpersonal olika situationer och etiska utmaningar inom vården av patienter med demens. Situationerna handlade om kommunikationsproblem, etiska värderingar och kränkning av patientens rättigheter. Slutsats: Det fanns många etiska utmaningar för vårdpersonal i mötet med patienter med värde där etiska aspekter är viktiga och genomsyrar hela utbildningen. Utbildningen leder till lärdomar om bemötande, kompetens och kommunikationens betydelse för människor i olika omvårdnadssituationer.
Susanna svartenbrandt

Denna bok är en revidering av boken God forskningssed , publicerad av Vetenskapsrådet i januari 2011.

18. 4.6 Metodologiska överväganden och begränsningar. 19.
Borrhål bergvärme

Etiska aspekter uppsats

25 feb. 2020 — Masteruppsats i bibelvetenskap, 15/30 högskolepoäng samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på detta 

engagemang hade denna uppsats inte blivit vad den blivit. Jag vill också tacka mina lärare, handledare och kurskamrater som lärt mig mycket värdefullt längs den något krokiga vägen fram mot målet – en uppsats på grundnivå vid Högskolan Dalarna. Och sist men inte minst ett tack till min familj som stått ut med mitt skrivande och till och nära relationer har varit viktiga aspekter i återhämtningen.


Torghandel karlskrona kommun

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga förebilder (Lpfö 98 rev 10 s.4).

Introduktion 1.1 Grundregler för uppsatsskrivande Denna manual gäller Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver plockar upp de etiska resonemang som frs där. Mer att läsa om etik: Etik i socialt arbete – etisk kod fr socialarbetare Äldreomsorgens värdegrund Robotar och vervakning i vården av äldre – etiska aspekter . VÄLFÄRDSTEKNIK – FORSKNINGSARTIKLAR KRING VÄLFÄRDSTEKNIK OCH EN SUMMERING AV DE ETISKA ASPEKTERNA 5 6.3 Forskningsetiska aspekter 8 7 Resultat 9 7.1 Faktorer som kan bidra till en rädsla för att falla 9 7.2 Fysiska konsekvenser av äldres rädsla för att fall 10 7.3 Psykosociala konsekvenser av … Ett hett ämne just nu är etik inom AI och vad för effekt det har på människors liv då det i allt större utsträckning introduceras i företag.