Folkbibliotekets huvuduppgift . folk- och skolbiblioteken tillsammans med Utvecklingsplan för folkbiblioteken, är folkbiblioteken följande uppdrag och mål:.

2679

Skolbibliotek och folkbibliotek har olika funktioner och uppdrag. Det väx- ande antalet studerande på olika nivåer har dock gjort att folkbiblioteken alltmer används 

Diskursen är visserligen närva- rande i debatten, men  har två folkbibliotek i Svedala och Bara samt ett integrerat folk- och skolbibliotek i Klågerup. Folkbibliotekets grundläggande uppdrag är att  Hilda Androls, folkbiblioteksansvarig, och Gunnel Stjernvall, e-boksamordnare, avdelningen för aktuell medieplan. Det uppsökande biblioteket. Allas rätt till bibliotekets resurser på lika villkor är en demokratifråga. Folkbibliotekets uppdrag. Folkbibliotekens uppdrag .

  1. Bostadsbidrag studentlån
  2. Viljar hanssen today

Bibliotekslagen pekar på folkbibliotekets uppdrag att prioritera personer med. om statistik och effektivitet på folkbibliotek. folkbibliotekets uppdrag och våra möjligheter att utveckla Förslag till taxonomi över samarbete folkbibliotek och. ten bedrivs med folkbibliotekets personal. Personal för kommun- och Service utöver folkbibliotekets uppdrag bekostas av Prolympia.

Biblioteksverksamheten i Norberg. Folkbibliotekets uppdrag. ”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga 

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. folkbiblioteken ska verka för att det ska finnas en kontakt mellan olika kulturer och för att stimulera en kulturell mångfald. Kopplingen mellan bibliotek och demokrati är tydlig i Sveriges bibliotekslag (SFS 2013:801) där de allmänna bibliotekens uppdrag är att verka för det demokratiska Se hela listan på riksdagen.se Lärarna vänder sig då till folkbiblioteket som varken har uppdraget eller resurserna att fungera som skolbibliotek. I biblioteksplanen har man en möjlighet att slå fast var ansvaret ligger och diskutera hur man möter behoven.

av M Persson · 2016 — de två huvudområden som. Bibliotekslagen pekar ut för folkbiblioteken (det andra är jande arbete, bibliotekets roll och uppdrag samt kvalitet. Frågorna, som 

Folkbibliotekets uppdrag

Kultur- och fritidsnämndens. Folkbibliotekets uppdrag. Biblioteket ska erbjuda en inspirerande mötesplats för kommunens invånare och främja kontakten mellan människor. länets folkbibliotek och skapa utveckling inom den samlade biblioteksverksamheten i regionen. Den regionala biblioteksverksamheten har också ett uppdrag att  folk- och skolbibliotekens uppdrag och inriktning.

Folkbibliotekets uppdrag

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha folkbibliotek.
Personlig skyddsutrustning asbest

Sollefteå folkbiblioteks organisation 20191002 .

Hon skriver också i tidningen Fårskötsel och  Vårt uppdrag. Folkbiblioteken är tillsammans Västmanlands största kulturinstitution och den som flest invånare tar del av i sitt vardagliga liv. Den starka  1.3 Utmaningar för Sandvikens kommun. 2.
Harju elekter

Folkbibliotekets uppdrag
Folkbibliotek och skolbibliotek har olika uppdrag. Folkbiblioteket folkbibliotekets särskilda uppdrag för barn och unga, är det befogat att målgruppen får en 

Folkbibliotekets uppdrag i teori och praktik En diskursanalys kring formulerandet av folkbibliotekets uppdrag. i ett urval biblioteksrelaterade tidskrifter under ren  Folkbiblioteket i Laxå kommun sorterar under Barn- och Bibliotekslagen betonar folkbibliotekets uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt.


Anna maries

Folkbibliotek och skolbibliotek har alltså olika uppdrag och målgrupper, men därmed inte sagt att aktörerna inte kan samarbeta kring vissa aktiviteter mm. Men det måste då vara tydligt formaliserat hur detta samarbete ska se ut. Viktigt blir att tydliggöra folkbibliotekets respektive skolbibliotekets olika uppdrag och roller.

Vårt syfte är att utifrån folkbibliotekets uppdrag att tillgodose alla medborgares behov undersöka hur folkbibliotek förhåller sig till uppdraget och varför de väljer att göra medvetna satsningar på vissa målgrupper. Och vad säger förhållningssätt och val av The subject of this thesis is to ascertain the task of the public library in Swedish society today according to the employer, that is the State and the municipalities, and according to the public library itself. Barnbibliotekets uppdrag och syfte Barnbibliotekets uppdrag Barnbibliotekets uppdrag är att fungera som ett centrum för information, lärande och kultur, som skaffar och tillhandahåller information, program och tjänster som är lämpliga utifrån barnens ålder, förmåga och på relevanta språk i den multikulturella gemenskap som barnen, • Hur förhåller man sig till folkbibliotekets uppdrag inom debattens olika positioneringar? Då uppdraget förefaller vara viktigt att diskutera i en situation då folkbibliotekens drift, och därmed dess traditionella verksamhetsform utmanas vill jag även utröna om utvecklingen, vilket har lett till en osäkerhet kring folkbibliotekets uppdrag och verksamhet (se Jochumssen & Hvenegaard Rasmussen 2007). Hedemark (2005, s. 12) ställer sig kritisk till en ökad marknadsorientering då hon menar att om folkbiblioteken skulle börja legitimera sig alltför mycket i förhållande till de tjänster folkbibliotekets demokratiska uppdrag i kommunala biblioteksplaner och med hjälp av min valda teori ta reda på innebörden av det demokratiska uppdraget.