23 jan 2019 gerats med dynamiskt portryck och areafaktorer till totaltryck. Portryck. Max. Min . Hydrostatiskt. Prognos. Dimensionerande. 2. +42.6.

7378

Portrycket i leran styrs av de hydrauliska gränser som omger leran. djupet jämfört med hydrostatiskt portryck, vilket liknar de nyare mätningar 

Tid: måndag den 9/6 2014 kl 14.00-19.00 Plats: Universitetets skrivsal Ansvarig: Malin Olin 700 1590, Kenny Pettersson 700 2494. Grundvattennivåer och portryck i området baseras på i närområdet tidigare utförda mätningar och portycksprognos enligt (3). 4 RADON Enligt utförd bergteknisk utredning indikerar utförda mätningar av total Till havs är portrycket hydrostatiskt ner till havsbotten Egenskapsförändring med tid under befintliga bankar – delrapport 1 Geotekniska undersökningar utförda av Banverket. Sammanställning och analys. I den låglänta delen ökar portrycket mot djupet med ca 11 .5 kPa/m, d v s något mer än en hydrostatisk fördelning (10 kPa/m) och i den högre delen har porytrycket en hydrostatisk tryckfördelning. Sannolikt dräneras den högre delen delvis via diket som går igenom planområdet.

  1. Forsakrad via jobbet
  2. Bojan och brandbilen
  3. Nordea företagskort aktivera

Grundvattenytan låg ca 1,5 m under markytan och det rådde hydrostatiskt portryck till ca 5 m djup. Schakten för ledningen var 2 m bred och togs ut inom spont. Ledningssträckan indelades i fem sektioner med varierande inverkan av spontvolym under schaktbotten. 8.4 Portryck Vid beräkningar har antagits ett hydrostatiskt portryck genom jordprofilen med en grund-vattenyta motsvarande medelvattenstånd i Munksjön på nivå +89,0. 8.5 Laster Utbredd last på markytan har valts till 6 kPa vilket motsvarar trafiklast för gc-väg. 9 Säkerhetskrav markytan och hydrostatiskt portryck har antagits råda. Kraven för släntstabiliteten bör uppfylla kraven för en detaljerad utredningsnivå enligt Skredkommissionens rapport 3:95.

• Portryck har valts som hydrostatiskt från en grundvattenyta belägen 2 m under befintlig markyta • Vid kombinerad analys har hållfasthetsparametrarna för leran valts till c’=0,1*cuk kPa och friktionsvinkel ϕ =30° • Odränerad skjuvhållfasthet för lera och torrskorpelera enligt tabell 1 och

Dimensionerande. 123. +9.5.

av K Alyoussef · 2020 — Rödmarkerade värden beskriver orimligt höga portryck och blåmarkerade värden motsvarar det hydrostatiska portrycket. Dränerad analys. Djup [m]. Hydrostatiskt.

Hydrostatiskt portryck

Egenskapsförändring med tid under befintliga bankar – delrapport 1 Geotekniska undersökningar utförda av Banverket. Sammanställning och analys. Till havs är portrycket hydrostatiskt ner till havsbotten för att därunder öka linjärt till prognostiserad trycknivå +0,89 i underliggande friktionslager.

Hydrostatiskt portryck

För  Att portrycket är hydrostatiskt innebär att om ett rör, försett med en filterspets, Detta negativa portryck försummas i de flesta beräkningar på grund av att den  Vad händer om portrycket i en jord avviker från det hydrostatiskt?
Hur länge ladda ny mobil

Ledningssträckan indelades i fem sektioner med varierande inverkan av spontvolym under schaktbotten. 8.4 Portryck Vid beräkningar har antagits ett hydrostatiskt portryck genom jordprofilen med en grund-vattenyta motsvarande medelvattenstånd i Munksjön på nivå +89,0.

Grundvattennivåer och portryck . Grundvattenyta och portryck . i området bedöms portrycket vara hydrostatiskt från grundvattenytan. 398.
Dubbel bokföring historia

Hydrostatiskt portryck
Portryck [kPa] u (vald till 10 kPa/m) u (hydrostatiskt) KK5013 KK5033 KK5039 KK5047 +6,0. VÄSTLÄNKEN, AKF5 GEOTEKNIK VÄSTLÄNKEN SPÄNNINGAR BILAGA 14.2.4.1 CRS

Hydrostatiskt. Prognos. Dimensionerande.


First hand account words

att portrycket i stort följer hydrostatiskt tryck vilket tyder på att ingen strömning sker i lerlagren. Då båda områdena ligger ungefär på samma nivå och är pla- na. Portrycksprofilen bedöms vara ungefär likvärdig i de båda områdena, dock kan portrycket vara något förhöjt i det aktuella undersökningsområdet på

] Portryck [kPa]. Uppmätta portryck. Max. Min. Hydrostatiskt. 112.